007El Servei de Teràpia Ocupacional és un servei que te per objecte facilitar als seus usuaris les eines de teràpia ocupacional pertinents, a fi que puguin assolir, dins les seves possibilitats i mitjançant el Programa Individual de Rehabilitació, la màxima integració social.

Les funcions primordials del Servei de Teràpia Ocupacional són:

  • Ajustament personal i social. Consistent en el conjunt d'activitats dirigides a l'usuari, que amb la participació directe d'aquest, tenen per objecte l'habilitació estructural de la persona i la millora de la relació amb l'entorn cívic.
  • Ocupació terapèutica: Aquesta activitat es duu a terme pels matins i te com a primer objectiu l'adquisició i manteniment de l'hàbit laboral i el potenciar la capacitat manipulativa procurant les ajudes tècniques necessàries. Un segon objectiu, és el coneixement i responsabilització de la feina que produeixen, del material i estris de treball.
    • Les feines que es duen a terme són, entre d´altres, les següents: Pivots (sèries aleatòries, sèries de colors, figures simples i figures complexes), enfilar (aleatòriament, per colors, amb model i per construcció escrita), anelles, clips o xinxetes (amb plantilla o sense plantilla), formes (marcar, retallar i enganxar), plantilles (marcar i retallar) , carteretes, separar peces, separar colors i sobres (ensobrar i desensobrar).

     

004Tant les activitats d'ajustament personal i social com d'ocupació terapèutica s'adequaran en cada moment a les necessitats personals dels usuaris en un procés totalment dinàmic i flexible.

Dins l'àmbit del servei ocupacional les funcions establertes per la direcció tècnica venen determinades per la responsabilitat en l'organització de les actuacions tècniques de conformitat amb els objectius del Centre. Com a suport per adoptar aquest tipus de solucions, compta amb l'assistència i assessorament de l'equip tècnic composat per la treballadora social, els educadors i el personal tècnic.

006Tots els usuaris del taller tenen actualitzat els programes individuals de rehabilitació (PIR), on s'especifiquen els objectius específics a treballar i que s'han confeccionat a partir de:

  • Observació directe
  • Capacitats dels usuaris
  • Informe de valoració

Aquesta elaboració està sota la supervisió de la direcció tècnica i els educadors en les reunions de valoració i programació que es realitzen en el mes de juliol de l'any anterior. Durant l'any es fa una valoració trimestral dels objectius específics, conjuntament amb l'educador i la direcció tècnica, per tal d'aplicar les estratègies i intervencions adequades.

Al finalitzar cada curs es fa la valoració del grau d'assoliment dels objectius del programes; els objectius que els usuaris assoleixen, es substitueixen per altres i es confecciona el nou PIR pel curs següent.

Els objectius específics dels PIR s'han desglossat en ítems operatius i s'han confeccionat unes fitxes de seguiment i control dels objectius que treballen els monitors. Se'n fa un seguiment periòdic i una valoració cada quadrimestre per tal de controlar quin es el grau d'assoliment dels objectius treballats (superat, no superat, període d'aprenentatge). Els objectius es treballen a les activitats programades pel curs, que es duen a terme d'acord amb els PIRs de cada usuari.

La capacitat d'aquest servei és de 40 places i actualment hi ha assistides 38 persones, conformades en tres mòduls: els 3 de 7 usuaris. Cadascú amb un educador. També tenim dos mòduls valorats com a STO auxiliar i, per tant, atesos amb un educador i un auxiliar, i amb capacitat de 7 i 8 usuaris.

 

Go to top