016L’Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica “Sant Jordi” va iniciar el seu servei d’acolliment residencial el dia 8 de gener del 2002.  La Llar residència “Sant Jordi” està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb el Nº 00831. Aquesta llar està ubicada al barri d’Hostafrancs en el districte Sants-Montjuïc (Barcelona). Te número de registre, S04956.

Aquest servei te una capacitat per 10 persones usuàries la majoria de les quals estan valorades amb una disminució del 65% o superior associada a trastorns de conducta de tipus psicòtic, la resta presenta patologies d’etiologia ansiògena/neuròtica, genètica o caracterial.

El Centre és un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutori de la llar. Està adreçat a persones amb disminució psíquica que precisen d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions sòcio-familiars i assistencials adequades.

021Trets d'identitat

A) Línia pedagògica i metodològica

En el projecte educatiu de la llar trobem una sèrie de trets d’identitat i una sèrie de criteris psicopedagògics i valors que conformen la programació de la llar-residència “Sant Jordi”. Entre els trets d’identitat trobem:

 • Integració: entesa com a la incorporació de la persona amb disminució psíquica al cos de la comunitat social.
 • Normalització: definida com el principi que suposa l’ús de mitjans que, des de el punt de vista social i cultural, siguin els més usuals possibles. És a dir, per tal d’establir i/o mantenir comportaments o característiques personals el més acceptades possibles des de el punt de vista social i cultural.
 • Diferenciació: entesa com el dret de la persona a la diferència i, per tant, de ser atesa de manera que es contemplin les necessitats per a les quals cal estructurar solucions que incloguin les seves especialitats.
 • Sectorització: dret que te la persona amb disminució psíquica a viure en una ambient natural en el que ha estat vinculat.

Aquests criteris psicopedagògics es duran a terme mitjançant diferents estratègies metodològiques de planificació i organització de la tasca educativa. Aquesta metodologia es composarà dels següents elements:

 • registres.
 • full d´incidències.
 • full de traspàs.
 • entrevistes (usuaris, tutors, responsables...).
 • reunions (de l´equip de professionals).
 • assemblees (espai dedicat als usuaris on es poden expressar lliurament d´allò que els preocupi o els hagi ocasionat algun conflicte).

En relació als criteris psicopedagògics més formals ja esmentats, a la llar- residència "Sant Jordi" volem donar èmfasi a una sèrie de valors, actituds i normes per tal d´afavorir la qualitat de vida dels usuaris. Dins aquests valors trobaríem els següents:

 • Convivència amb els altres: aprendre a respectar a l’altre sense interferir en la seva individualitat.
 • Respecte mutu: aprendre a conèixer les diferències entre les diferents persones i respectar-les.
 • Donar suport: atendre a les relacions tant bàsiques com de relació adients.
 • Promoció de l’autonomia social: amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.

030B) Pluralisme i valors democràtics

La Llar residència és un espai que facilita i promou la participació i expressió dels usuaris en les activitats que es desenvolupen en ella. Així mateix reben informació sobre els aspectes organitzatius i de funcionament de a llar.
La participació i expressió del usuaris vindrà determinada per els valors de respecte mutu i igualtat cap a l'altre sense discriminació per raò de naixença, ètnia, religió, sexe, opinió o qualsevol altre condició o circumstancia personal o social.

A la llar-residència es garantirà el dret de l'usuari/a a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients.

C) Coeducació

Els aspectes co-educatius a la llar es treballaran des de la distribució de les funcions de la llar, sense discriminació en quant al sexe dels usuaris; fins a les activitats realitzades en el temps de lleure.

En totes les activitats programades de la llar-residència, es tindrà en compte el principi d'igualtat en quant al gènere es refereix. Així doncs serà com un eix transversal a treballar en tots els aspectes de la vida de la llar, especialment en la distribució de funcions.

 045

Els objectius generals de la Llar-residència “Sant Jordi” venen determinats per aquests trets d’identitat i valors anteriorment esmentats i es poden resumir somerament en:

 • Donar una atenció integral a les persones amb disminució psíquica per tal de millorar la seva qualitat de vida.
 • Complementar i/o substituir les funcions dels familiars, tutor o llar d’origen.
 • Garantir la realització dels drets bàsics, especialment aquells que fan referència a les necessitats bàsiques assistencials: educació, alimentació, salut i habitatge

020Tots els usuaris i usuàries de la Llar-residència tenen actualitzat el seu programa educatiu individual (PEI), al finalitzar l’any es fa una valoració del grau d’assoliment dels objectius del programa (mes de desembre). Els objectius que les persones usuàries assoleixen es substitueixen per altres i es confecciona el nou programa per l’any vinent.

Els objectius específics del PEI es desglossen en ítems operatius i es valoren cada trimestre amb les fitxes de seguiment i control d’objectius. A final d’any s’elabora un informe de valoració de cada any i es lliura als tutor i/o representants legals mitjançant entrevista personal.

Tots els usuaris i usuàries de la Llar-residència tenen realitzat la valoració de ICAP, que indica la necessitat de suport de cada persona.

Aquest any 2012, la Llar-residència ha estat ocupada per 10 usuaris/es que completen l’assistència autoritzada del servei i tots ells tenen els seus corresponents vist-i-plaus tramesos des de la Delegació territorial. Durant aquest any no s’ha produït cap alta ni cap baixa d’usuaris/es.

 

Go to top