025El Servei de Teràpia Ocupacional-II és un servei i establiment dels serveis socials obert a les necessitats de l'àmbit d'actuació que té per objecte potenciar i conservar les capacitats manipulatives dels usuaris, fomentar els hàbits laborals i realitzar tasques d'ocupació terapèutica.

Globalment, podríem concretar les funcions en dues, que es desglossaran posteriorment per tal que siguin operatives. Principalment les seves funcions seran:

  • Ajustament personal i social: Consisteix en el conjunt d'activitats dirigides a als usuaris i usuàries que, amb la participació directe d'aquest tenen per objecte una adquisició dels hàbits d'autonomia personal i social, a més de potenciar les habilitats socials.
  • Ocupació terapèutica: tenen per objecte l'adquisició i el manteniment d'habilitats manipulatives i ocupacionals. Com a objectius principals, remarcar la importància d'aconseguir que la persona usuària es senti útil i necessària dins l'estructura del servei que forma part, adquirint responsabilitats en la tasca feta i l'establiment, seguiment i integració de pautes horàries i sistema de funcionament grupal.

biblio016Aquestes dues funcions tant d'ajustament personal i social com d'ocupació terapèutica s'adequaran en cada moment a les necessitats personals dels usuaris i usuàries en un procés totalment dinàmic i flexible.

Dins l'àmbit del servei de teràpia ocupacional les funcions establertes per la figura de la psicòloga venen determinades per la responsabilitat en l'organització de les actuacions tècniques de conformitat amb els objectius del Centre. Com a suport per adoptar aquest tipus de solucions compta amb l'assistència i assessorament de l'equip tècnic, composat per la direcció tècnica, la treballadora social, els monitors-educadors i el personal tècnic.

Tots els usuaris i usuàries del taller tenen actualitzat els programes individuals de rehabilitació (PIR), on s'especifiquen els objectius específics a treballar . Es confecciona mitjançant:

  • observacions al Taller Sant Jordi
  • capacitats dels usuaris/es
  • informe d'adaptació

gimnas050Aquesta elaboració està supervisada per la psicòloga i la monitora en les reunions de valoració i programació que es realitzen en el mes de juliol de l'any anterior.

Durant l'any, i al finalitzar els trimestres, es fa una valoració dels objectius específics conjuntament amb la monitora i la psicòloga per tal d'aplicar les estratègies i intervencions adequades.

Les persones usuàries del Servei de Teràpia Ocupacional-II, conjuntament amb la monitora del grup, apunten la quantitat de feina que fan cada dia, i al final de mes són gratificats en funció de la feina que han produït. La gratificació va des de 0,60 euros fins a 12 euros, en relació a la feina productiva feta durant el mes. (Ordre 28/7/92, art. 24).

La Capacitat del Servei de Teràpia Ocupacional II (STO II) és de 8 places.

 

 

Go to top