biblio021Activitats academiques

Les activitats acadèmiques tenen com a finalitat potenciar i/o mantenir les habilitats cognitives, relacionades amb els aprenentatges escolars i que tenen també una aplicació directa en la vida personal i social de la persona usuària (escriure, llegir, utilització dels números...). Estan centrades en la lecto-escriptura, el càlcul i l'aritmètica.

Per dur a terme aquesta activitat s'utilitza material d'estimulació cognitiva. Degut a que no totes les persones usuàries parteixen del mateix nivell d'aprenentatge assolit, cada component té unes tasques individualitzades a treballar, exceptuant alguns exercicis que poden fer de manera grupal.

 • Lletres i números:
  Es realitza els divendres per la tarda de 15.30 a 17.30 hores. Es van alternant quinzenalment les lletres i els números. L'objectiu principal es que les persones usuàries pugin mantenir el màxim de temps possibles els aprenentatges fets en l'etapa escolar, al voltant del maneig numèric i de la lectoescriptura, resolvent petits problemes aritmètics i enriquint el seu vocabulari.
 • Taller de lectura:
  Es realitza els dimarts per la tarda de 15.30-17.30, amb un grup reduït es llegeix un text que posteriorment ha de ser comentat pels usuaris i usuàries. Es potencia l'expressió oral i la comprensió lectora.
 • Coneixement i ús de l'euro:
  Es dur a terme quinzenalment els divendres, de 16.30 a 17.30, conjuntament amb l'activitat de números. L'objectiu es mantenir i potenciar els coneixements adquirits envoltant a l'ús de les monedes. Per assolir aquet objectiu es realitzen compres de tipus simbòlic on els usuaris i usuàries poden intercanviar en un joc de caire simbòlic monedes amb productes.

Activitats d'autonomia personal033

Les activitats d'autonomia personal es centren en la potenciació dels hàbits d'autonomia personal, com son els següents:

 • Ordre, manteniment i neteja:
  L'activitat es desenvolupa els divendres de 18.00 a 18.30 hores, on es fa la neteja general de taller on cada persona té assignada una tasca que es durà a terme durant tres mesos, per tal de garantir l'aprenentatge de la mateixa, finalitzat aquet període es canviarà. L'objectiu principal es treballar l' importància de mantenir els estris i els espais ben endreçats i ordenats per tal de garantir el bon funcionament. S'intenta implicar al màxim els usuaris i usuàries per que experimentin com a propi el taller.
 • Ordre del material:
  Es realitza els dijous quinzenalment de 18 a 18:30 hores. Les tasques van rotant entre els usuaris/es trimestralment. L'objectiu principal és potenciar la responsabilitat individual davant la cura del material comunitari.
 • Higiene postural:
  Es realitza els dijous de 16:30 a 17:30 hores. Es combinen els grups amb els d'informàtica, així que es tracta d'una activitat quinzenal. Consta de dues parts diferenciades, la primera on es realitzen diferents exercicis psicomotrius, i la segona on es fa una relaxació per concloure l'activitat. L'objectiu principal és l'autoconeixement corporal i la coordinació motora. També es realitza conjuntament amb usuaris del STO-II.
 • Taller d'art:
  Es porta a terme els dimecres per la tarda de 15.30 a 18.30 hores, i té com objectius principals, potenciar l'expressió artística i la creativitat, així com reforçar les habilitats manipulatives i l'ordre i la higiene en el treball. Es realitzat activitats diferents utilitzant materials diversos, algunes relacionades amb les estacions de l'any, tradicions i cultura. Aquesta activitat està pensada per aquelles persones que per característiques pròpies no assisteixen a la piscina. Les tasques que es duen a terme poden ser tant individuals com grupals d'aquesta forma es treballa l'ajuda mútua i el treball en equip. Cal destacar que el grup de treball no es el natural, ja que els components són tant del SOI com del STO-II.

 

012

Activitats de comunicació

Les activitats de comunicació es realitzen en tres espais dividits en tres dies de la setmana. L'objectiu principal es potenciar la comunicació i expressió oral dels usuaris i usuàries, creant situacions on els participants puguin verbalitzar situacions on s'han vist implicats i explicar activitats quotidianes del taller i la convivència.

 • Reunió de grup:
  És realitza els dimarts per la tarda de 18.00 a 18.30 hores amb la monitora de referència. L'objectiu és que el grup vagi assolint una dinàmica pròpia, fomentat la comunicació i el debat sobre les diferents activitats que es desenvolupen per la tarda. Es un espai configurat per treballar les dificultats que poden presentar les activitats de tarda, les incidències de la setmana, així com les propostes d'activitats noves i millores al grup.
 • Assemblea de treball:
  Es realitza els dijous al matí de 9.30 a 10.00 hores, amb una periodicitat quinzenal, on la conducció la dur a terme la psicòloga amb col•laboració de la monitora. Aquest espai té com ha objectiu facilitar l'expressió de dificultats que es troben els usuaris i usuàries, davant les tasques que realitzen en les diferents activitats d' Ocupació Terapèutica. S'intenta motivar a la persona assignant-li un número determinat de producció que ha d'intentar assolir.
 • Dinàmica de Grup:
  Es realitza els dijous per la tarda de 18.00 a 18.30 hores, amb una periodicitat quinzenal. La conducció la duu a terme la psicòloga del servei. L'objectiu principal de la configuració d'aquet espai, és proporcionar un lloc on els usuaris i usuàries puguin expressar allò que vulguin, es comenten tant els esdeveniment apareguts durant la setmana com les dificultats, les situacions que hagin ocasionat conflicte o siguin motiu de preocupació. Es treballen dites situacions mitjançant les dinàmiques, tant positives com negatives, que es generen dintre del grup i s'intenta trobar una solució conjunta als problemes que pugin sorgir. En general hi ha una bona predisposició per part del grup i una bona implicació, cal destacar que aquesta activitat es compartida amb el grup de SOI, aquet fet facilita la participació dels components del STO-II.

 

 pisc20Activitats d’autonomia social

Les activitats d'autonomia social inclouen diferents activitats que promouen l'adaptació de les persones usuàries a l'entorn.

 • Biblioteca (Utilització de la comunitat):
  Les persones usuàries assisteixen els dimarts per la tarda de 15.00 a 17.30 hores, acompanyats per la monitora de referència a la biblioteca Bonnemaïson. L'objectiu principal es basa en l' utilització correcta d'un servei públic i fer servir les seves prestacions, en aquest cas el préstec de llibres, música i DVD. Tots els usuaris i usuàries disposen del carnet de soci i poden gaudir tots els serveis que la biblioteca ofereix.
 • Informàtica (Utilització de la comunitat):
  És una activitat que es realitza fora del centre, els dijous de 16 a 17:15 hores en dos grups (per poder aprofitar millor els recursos) de manera que cada usuari realitza l'activitat quinzenalment. Els objectius són adquirir els coneixements bàsics del funcionament d'un ordinador i dels seus perifèrics (ratolí, teclat, impressora...) i apropar-se al sistema Windows i a internet. Es realitza conjuntament amb el grup de SOI.
 • Jocs educatius:
  Es realitza els dijous de 15:30 a 16:30 hores. Es combinen els grups amb els d'informàtica, així que es tracta d'una activitat quinzenal. Es realitza conjuntament amb usuaris del SOI. Els objectius són potenciar els treball en grup i les actituds cooperatives, a la vegada que s'elaboren i s'aprenen jocs nous.

 

Activitats esportivespisc027

Les activitats esportives són activitats destinades a promocionar l'autonomia personal i social dels usuaris i usuàries. Hi han dues:

 • Gimnàs:
  Aquesta activitat es realitza els dilluns a la tarda a les instal•lacions del Poliesportiu "Can Ricart", de 15.30 a 16.45 hores. L'objectiu principal està centrat en l'assistència i participació a les activitats, fomentant la cohesió grupal i les dinàmiques de grup (autonomia social), i el desenvolupament de l'autonomia personal (dutxar-se, vestir-se i guardar la roba a la bossa) de les persones usuàries.
 • Piscina:
  Del servei de STO-II participen quatre usuaris. Es realitza els dimecres de 15.30 a 17.30 hores, en les instal•lacions del poliesportiu "Can Ricard". L'activitat està a càrrec dels professionals del poliesportiu, on l'objectiu principal son l'assistència i participació, així com el desenvolupament de l'autonomia personal i social, mitjançant l'ús dels vestuaris, les relacions amb els companys i companyes i els desplaçaments, i el foment de l'activitat física com a element de salut.

 

 

Go to top