Assemblea General

L´Associació té com a òrgan superior de govern, l´Assemblea General, que està integrada per tots els associats.

L'Assemblea General te encomanades les següents funcions:Asamblea2014

 • Nomenament dels membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.
 • Aprovació de la memòria d'activitats de l'Associació i de l'estat de comptes de l'exercici, aixi com el pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici següent.
 • Adquisició, disposició i alienació dels béns immobles que siguin patrimoni de l'Associació.
 • Modificació dels Estatuts Socials.
 • Totes aquelles qüestions d'interès general per la Societat que li siguin sotmeses a la seva consideració, per part de la Junta Directiva a iniciativa pròpia o a sol•licitud d'un nombre de membres de l'Assemblea no inferior al seu vint per cent.
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Altres...

 

Junta Directivareuniojunta

A més l´Associació te una Junta Directiva que, dirigeix i governa la entitat. Els membres d´aquesta són els següents:

 • President: Josep Feliu i Sala
 • Vicepresident: Rafael Vázquez Rodríguez
 • Secretari: Xavier Ayuso i Armengol
 • Tresorer: Martí Gasull i Avellán
 • Vocal: Antònia Casas i Casas
 • Vocal: Mª Carme Coderch i Urdeitx
 • Vocal: Miguel Martínez Paytuví
 • Vocal: Alicia Paris Heras
 • Vocal: Joan Anton Cano Gorini

 

Consell de Participació

El Consell de participació de l’Associació de Pares i Familiars de persones amb disminució psíquica “Sant Jordi” de Barcelona, té per objecte la promoció de la participació com a membres actius de la societat civil en el qual hi seran representats.


Les funcions del  Consell de Participació de Centre son les següents:

 • Informar anualment de la programació general de les activitats del servei.
 • Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
 • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
 • Informar sobre la memòria anual que contindrà l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
 • Fer propostes de millora del servei.
 • Fer públics els resultats de la participació.

 

Els membres del Consell de Participació de l´Associació són:

 • President: Berta Fernández Ripollès
 • Secretària i representant dels professionals: Tania López Rodríguez
 • Representant dels professionals: Oscar Perreau de PinninckBulla
 • Representant de l’entitat: Xavier Ayuso i Armengol
 • Representant de les famílies: Martí Gasull i Avellán
 • Representant de les  persones usuàries: José Calvente Bernet, Mercedes Umbert Gil (persones usuàries de la llar i STO respectivament), i Alicia Paris Heras i Rafael Vázquez Rodriguez (com representants de les persones usuàries).
 • Un representant de l´ICASS i un representant de l´Ajuntament de Barcelona.

reunioequipcaramelles

Recursos Humans (membres de l´Organització)

La plantilla actual de professionals està formada  per 19 persones. Dues d’aquestes persones desenvolupen les funcions de direcció i administració. La resta de l’equip desenvolupa funcions de coordinació dels serveis (CO i Llar-residència) i funcions d’atenció directa a les persones usuàries.

En l’actualitat l’Associació està elaborant un sistema de gestió per competències i interessos, a partir de l’elaboració del perfil de cada professional, que permeti millorar el desenvolupament de les funcions de cada professional,  els seus coneixements, habilitats i actituds.

Aquest sistema de gestió també ens ha de permetre definir la nostra manera de ser i de fer, a partir d’uns valors i cultura organitzativa.


 

 

 

 

 

 

Go to top