Poden accedir als nostres serveis qualsevol persona amb discapacitat intel•lectual, major d’edat, que disposi de:

Feina-1

  • Certificat de discapacitat amb un grau igual o superior del 65%.
  • Valoració de l'EVO laboral: pot ser valoració de STO, STO auxiliar o SOI.

Les persones que demanen plaça a qualsevol dels nostres serveis poden ser derivades de:

  • Serveis socials
  • Escola d’educació especial
  • Ajuntament de Barcelona
  • EVO laboral

També pot sol•licitar l’accés al servei la pròpia persona i la seva família.

Quan una persona mostra interès per accedir als nostres serveis, es fa una entrevista per explicar el programa de centre i els aspectes d’organització i funcionament.

També es recullen les dades bàsiques de la persona i aquella informació necessària per valorar la idoneïtat o no de l’accés al servei.

Si la valoració és favorable, es procedeix a tramitar la sol•licitud d’accés al servei.

Acollida i acompanyament

Abans d’iniciar el suport a la persona, per garantir una bona acollida d’aquesta, es fa/n una o vàries entrevistes amb la persona amb DI i els seus familiars amb l’objectiu de conèixer-la millor, els seus interessos, il•lusions, capacitats i habilitats, necessitats de suport, aspectes relacionats amb la seva salut, oportunitats d’aprenentatge… I s’aprofiten aquests espais de conversa amb la persona i la família per explicar amb més profunditat el funcionament del servei, resoldre dubtes, presentar els espais, professionals i companys.

Go to top