info003PATRONAT

El Patronat és l’òrgan de govern, de representació i administració de la Fundació, i exercirà les seves funcions que li corresponguin, amb subjecció el que disposi de l´ordenament jurídic vigent i els Estatuts presents.

Els patrons exerceixen les seves funcions sense rebre cap retribució pel desenvolupament d´aquestes.

 

Membres del Patronat

El Patronat està format per nou membres:

  • President: Xavier Ayuso Armengol
  • Vicepresident: Martí Gasull Avellán
  • Secretària: Mª Carme Coderch i Urdeitx
  • Tresorer: Rafael Vázquez Rodríguez
  • Vocal: Antònia Casas i Casas
  • Vocal: Josep Feliu i Sala
  • Vocal: Alicia Paris Heras
  • Vocal: Miguel Martínez Paytuví
  • Vocal: Joan Anton Cano Gorini

 menj021

Recursos humans

La Fundació gestiona els serveis complementaris que ofereix l’Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica “Sant Jordi”. Aquests són el menjador i activitats esportives o complementàries (sortides, activitats d’oci fora de l’horari del centre, ...)

Pel desenvolupament d’aquestes activitats, la Fundació té contractades tres persones que ofereixen suport a les persones usuàries en el servei de menjador i altres activitats fora de l’horari dels serveis, i suporta les despeses de les activitats esportives i complementàries fent-se càrrec del lloguer dels espais i contractació de serveis extres.


 

Go to top