025El Servei Ocupacional d'Inserció és un servei i establiment dels serveis socials obert a les necessitats de l'àmbit d'actuació que té per objecte potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que les persones usuàries i estiguin en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d'atenció individual ho requereixin, l'orientació envers els serveis de Teràpia Ocupacional.

Globalment, podríem concretar les funcions en dues, que es desglossaran posteriorment per tal que siguin operatives. Principalment les seves funcions seran:

  • Ajustament personal i social: consistint en el conjunt d'activitats dirigides a les persones usuàries que, amb la participació directe d'aquestes, tenen per objecte una adquisició dels hàbits d'autonomia personal i social, a més de potenciar les habilitats socials.
  • Activitats Pre-laborals: tenen per objecte l'adquisició i el manteniment dels hàbits laborals que integrin a les persones usuàries dins els coneixements purament professionals davant les circumstàncies i/o oportunitat d'integració en un CET. O bé, i aquesta possibilitat s'ha de generalitzar a tots els casos, que les persones usuàries es senti útils i necessàries dins l'estructura del servei que forma part.

info016Aquestes dues funcions tant d'ajustament personal i social com d'activitats pre-laborals s'adequaran en cada moment a les necessitats personals de la persona en un procés totalment dinàmic i flexible.

Dins l'àmbit del servei ocupacional d'inserció les funcions establertes per la figura de la psicòloga venen determinades per la responsabilitat en l'organització de les actuacions tècniques de conformitat amb els objectius del Centre. Com a suport per adoptar aquest tipus de solucions, compta amb l'assistència i assessorament de l'equip tècnic, composat per la direcció tècnica, la treballadora social, els monitors -educadors i el personal tècnic.

Tots els usuaris i usuàries del taller tenen actualitzat els programes individuals de rehabilitació (PIR), on s'especifiquen els objectius específics a treballar . Es confecciona mitjançant:

  • Observacions al Taller Sant Jordi
  • Capacitats de les persones usuàries
  • Informe d'adaptació

pisc078Aquesta elaboració està supervisada per la psicòloga i la monitora en les reunions de valoració i programació que es realitzen en el mes de juliol de l'any anterior.

Durant l'any, i al finalitzar els trimestres, es fa una valoració dels objectius específics conjuntament amb la monitora i la psicòloga per tal d'aplicar les estratègies i intervencions adequades.

La capacitat del Servei Ocupacional d´Inserció (SOI) és de 14 places. Durant tot el curs, el servei ocupacional d'inserció ha estat ocupat per 14 usuaris, estan el servei complert.

 

 

Go to top